Sumario
A construcción do mito

Víctor F. Freixanes

Dous comentos

Domingo García-Sabell

A "xeración" de Martín Bravo. Anotacións notariais do século XVII en galego e castelán do Arquivo Catedralicio de Santiago

Xosé M. Sánchez Sánchez

Conversa con Suso de Toro. O Oficio de escribir

Dolores Vilavedra y Carlos Lema

O espello das letras
105 anos de literatura infantil e xuvenil en galego

Xosé A. Neira Cruz

Entre o vangardismo e a conciencia nacionalista. O nacemento da literatura infantil galega, un proxecto integrador

Xulio Pardo de Neyra

Ouvedade, turistas

Xurxo Borrazás

A rosa de ninguén

Paul Celan

Carta de Washington. Guerras culturais

Juan M. Fierro y Patricia F. Ostoloza

Maioría de idade do documental galego

Miguel Anxo Fernández

Vinte anos de Nova Escola Galega. Traballo, rigor e entusiasmo

Antón Costa Rico

Museos, arquitectos e arte contemporánea

David Barro

A Galicia imaxinada. Coloqios galegos en Birmingham
A segunda invención de Santiago

Ramón Villares

Xacobe en Compostela: primeiros testemuños literarios

Manuel C. Díaz y Díaz

O sartego de Santiago. Entre a relixiosidade popular e a ciencia histórica

José Mª Dïaz Fernández

O camiño de Europa. Unha análise politolóxica do fenómeno xacobeo

Xosé Luís Barreiro Rivas

Os diñeiros do Apóstolo. O financiamento do culto xacobeo

Ofelia Rey Castelao

O Camiño, as linguas e a emerxencia do galego

Henrique Monteagudo