Bonart

Bonart: quinze anys / Bonart: quinze años

por Bonart

Bonart nº 169, Febrero/Marzo/Abril 2015

Bonart: quinze anys

El grup Bonart, coincidint amb el seu quinzè aniversari, inicia, amb aquest número, una nova etapa en la qual potenciarà l'edició digital de la revista, ampliant continguts i col·laboradors,i alhora publicarà l'edició de paper trimestalment: 1 de febrer, 1 de maig, 1 d'agost i 1 de novembre. Els subscriptors de l'edició en paper de Bonart gaudiran gratuïtament de l'edició digital.

Bonart, en aquesta nova etapa, també potenciarà els continguts del diari digital en línia (www.bonart.cat), on es pot trobar tota la informació actualitzada del que passa al món de les arts plàstiques i visuals de casa nostra i d'arreu del món.

Els editors i responsables del grup Bonart, Anna Maria Camps i Ricard Planas, volen agrair "la col·laboració rebuda durant els quinze anys de la nostra trajectòria per part d'anunciants, patrocinadors, institucions, subscriptors, lectors i col·laboradors, tot esperant poder continuar tenint el seu inestimable ajut a partir d'aquest any 2015, que tan important ha de ser per al nostre país i, per descomptat, per a la nostra cultura".

Llibres i exposicions

Durant el 2015, el grup Bonart?prepara un seguit d'esdeveniments?per commemorar el quinzè aniversari. Està enllestint un llibre (La bíblia de Bonart) amb el primer article publicat?a la revista de cadascun dels 300 col·laboradors que hem tingut en el decurs d'aquests quinze anys. També un llibre-catàleg amb la història de Bonart, les seves portades i la tipografia emprada en cada número, que anirà acompanyat d'una exposició itinerant. Preparem un llibre amb els articles que ha publicat a Bonart el nostre director, Ricard Planas. A més, en les diferents presentacions que s'han programat, farem entrega dels premis Bonart,?que arriben a la seva quarta edició?i que guardonen aquelles persones, institucions, museus, galeries i mitjans de comunicació que més s'han significat en la divulgació i potenciació del món de les arts.

Superant els 100 números

Bonart, única revista d'art en català que ha superat els 100 números (anem pel 169) i amb quinze anys de publicació

ininterrompuda, també potencia la seva estructura en el vessant de la gestora cultural. A les tasques que hem estat desenvolupant en els darrers anys (gestió de la Fundació Lluís Coromina de Banyoles, comissariats de diferents exposicions, organització de xerrades sobre l'art...), ara hem incorporat a la nostra tasca la gestió artística del projecte Focus Engelhorn de Palamós. Estem al costat de projectes socials?i culturals com ara l'Observatori del Paisatge, la Fundació Mas Casadevall, la Fundació Estany...

Continuarem tenint presència en els esdeveniments més importants que?se celebren en el món de l'art. El mes?de febrer serem a la fira ArcoMadrid amb un estand on distribuïrem aquest exemplar de Bonart als visitants. També col·laborem amb la Fira Swab de Barcelona, amb la reeixida fira Fama i amb la consolidada fira Arts Libris.

------

Bonart: quinze años

El grupo Bonart, coincidiendo con su decimoquinto aniversario, inicia con este número, una nueva etapa en la que potenciará la edición digital de la revista, ampliando contenidos y colaboradores, al tiempo publicará la edición de papel trimestralmente: 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de agosto y 1 de noviembre. Los suscriptores de la edición en papel de Bonart disfrutarán gratuitamente de la edición digital. Bonart, en esta nueva etapa, también potenciará los contenidos del diario digital en línea (www.bonart.cat), donde se puede encontrar toda la información actualizada de lo que pasa en el mundo de las artes plásticas y visuales de nuestro país y de todo del mundo. Los editores y responsables del grupo Bonart, Anna Maria Campos y Ricard Planas, quieren agradecer "la colaboración recibida durante los quince años de nuestra trayectoria por parte de anunciantes, patrocinadores, instituciones, suscriptores, lectores y colaboradores, todo esperando poder seguir teniendo su inestimable ayuda a partir de este año 2015, que tan importante debe ser para en nuestro país y, por supuesto, para nuestra cultura ".

Libros y exposiciones Durante el 2015, el grupo Bonart prepara una serie de actos para conmemorar el decimoquinto aniversario. Está terminando un libro (La biblia de Bonart) con el primer artículo publicado en la revista por cada uno de los 300 colaboradores que hemos tenido en el transcurso de estos quince años. También un libro-catálogo con la historia de Bonart, sus portadas y la tipografía empleada en cada número, que irá acompañado de una exposición itinerante. Preparamos un libro con los artículos que ha publicado en Bonart nuestro director, Ricard Planas. Además, en las diferentes presentaciones que se han programado, haremos entrega de los premios Bonart, que llegan a su cuarta edición i que premian a aquellas personas, instituciones, museos, galerías y medios de comunicación que más se han significado en la divulgación y potenciación del mundo de las artes.

Superando los 100 números Bonart, única revista de arte en catalán que ha superado los 100 números (vamos por 169) y con quince años de publicación ininterrumpida, también potencia su estructura de la gestora cultural. En las tareas que hemos estado desarrollando en los últimos años (gestión de la Fundación Lluís Coromina de Banyoles, comisariados de diferentes exposiciones, organización de charlas sobre el arte ...), ahora hemos incorporado a nuestra labor la gestión artística del proyecto Focus Engelhorn de Palamós. Estamos con proyectos sociales y culturales como el Observatorio del Paisaje, la Fundación Mas Casadevall, la Fundación Estany...

Continuaremos teniendo presencia en los eventos más importantes quese celebran en el mundo del arte. El mes de febrero estaremos en la feria ARCOmadrid con un stand donde distribuiremos este ejemplar de Bonart a los visitantes. También colaboramos con la Feria Swab de Barcelona, con la exitosa feria Fama y con la consolidada feria Arts Libris.

Todos los artículos que aparecen en esta web cuentan con la autorización de las empresas editoras de las revistas en que han sido publicados, asumiendo dichas empresas, frente a ARCE, todas las responsabilidades derivadas de cualquier tipo de reclamación